Tecil Faizi

YÜRÜRLÜK TARİHLERİNE GÖRE TECİL FAİZİ ORANLARI
Dönemler Faiz Oranı (Yıllık) Yasal Düzenleme
25.01.2000 – 20.12.2000 tarihleri arasında 48% 409 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.12.2000 – 30.03.2001 tarihleri arasında 36% 412 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
31.03.2001 – 01.02.2002 tarihleri arasında 72% 416 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
02.02.2002 – 11.11.2003 tarihleri arasında 60% 421 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
12.11.2003 – 03.03.2005 tarihleri arasında 36% 429 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında 30% 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında 24% 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren 19% Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
21.10.2010 tarihinden itibaren 12% Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

409 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 96 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 48 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 48 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 48 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

412 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 48 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 36 olarak belirlenmiştir.

Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 36 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

416 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 36 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 72′ ye çıkarılmıştır.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 72 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Ancak;

-Bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden önce yapılan ve henüz sonuçlandırılmamış müracaatlara dayanılarak yapılacak tecillere ve bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarına yıllık % 36 ,

-Bu Genel Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil talebinde bulunulmuş ve tecil talebi kabul edilmiş olanlardan tecil şartları ihlal edilmiş ve yeniden talepte bulunulmuşsa bu alacaklara Genel Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için yıllık % 36, yayımı tarihinden itibaren ise yıllık % 72 ,

oranında tecil faizi uygulanmasına devam edilecektir.

Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

421 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 72 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 60 olarak belirlenmiştir.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 60 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 60 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.

Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da % 60 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.

Tebliğ olunur.

429 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak aylık gecikme zammı nispetinin belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
I- TECİL FAİZİ ORANI
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık %60 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık %36 olarak belirlenmiştir.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da %36 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit miktarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra da %36 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır.
II- GECİKME ZAMMI NİSPETİ
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 31/01/2002 tarih ve 24657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 28/01/2002 tarih ve 2002/3550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca 31/01/2002 tarihinden geçerli olmak üzere amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %7 nispetinde gecikme zammı uygulanmaktaydı.
Anılan maddenin Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 12/11/2003 tarih ve 25287 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 03/11/2003 tarih ve2003/6345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı %4 nispetinde gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 12/11/2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Buna göre, 12/11/2003 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 12/11/2003 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen nispetlerde ve381 Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğinde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.
Tebliğ olunur.

434 SERİ NO.LU TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun(1) 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranının belirlenmesi ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca belirlenen ve ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanan aylık gecikme zammı oranının uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
I- TECİL FAİZİ ORANI:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48 inci maddesi ile Bakanlığımıza tanınan yetkiye istinaden, halen yıllık % 36olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yıllık % 30 olarak belirlenmiştir.
Bundan böyle, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yapılacak müracaatlara dayanılarak tecil edilen amme alacaklarına yıllık % 30 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Bu Tebliğin yayımı tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de % 30 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Aynı şekilde, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de % 30 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
16.07.2004 tarihli ve 5228 sayılı Kanunun(2) geçici 6 ncı maddesi kapsamında yapılan tecil müracaatları ile anılan Kanun kapsamında tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan alacaklar:
Bilindiği gibi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş ve Türkiye’de sportif alanda faaliyet gösteren spor kulüplerinin, 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesinden yararlanmak üzere yapmış oldukları müracaatlara istinaden tecil edilen borçlarına, anılan madde hükmü gereğince, bu Tebliğin yayımı tarihinden önce uygulanmakta olan oranın 1/6’sı olan (36/6=)%6 (yıllık) oranında tecil faizi tatbik edilmektedir.
Anılan madde hükmüne göre tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının bu Tebliğin yayımı tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; bu Tebliğin yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için yıllık %6 oranında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık (30/6=)%5 oranında tecil faizi uygulanacaktır.
Aynı şekilde, 5228 sayılı Kanunun geçici 6 ncı maddesi kapsamında yapılan tecil ve taksitlendirme taleplerine dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına, müracaat tarihlerinden bu Tebliğin yayımı tarihine (bu tarih hariç) kadar geçen süre için yıllık %6 oranında, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren de yıllık (30/6=)%5 oranında tecil faizi uygulanması gerekmektedir.
Tecilin gerçekleşmesi üzerine borcu tecil edilen mükelleflere yapılacak bildirimde; faiz oranının belirlendiği kısmın altı çizilmek suretiyle hangi oranda tecil faizi ödeneceğine dair gerekli uyarı yapılacaktır
II- GECİKME ZAMMI:
Bilindiği gibi, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 5035 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(3) 4 üncü maddesiyle değiştirilen 51 inci maddesinin dördüncü fıkrasında “Bakanlar Kurulu, gecikme zammı oranlarını aylar itibarıyla topluca veya her ay için ayrı ayrı, yüzde onuna kadar indirmeye, gecikme zammı oranı ile gecikme zammı asgari tutarını iki katına kadar artırmaya, ayrıca gecikme zammı oranını aylar itibarıyla farklı olarak belirlemeye ve gecikme zammını bileşik faiz usulüyle aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık olarak hesaplatmaya yetkilidir.” hükmü yer almaktadır. 
02/03/2005 gün ve 25743 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Kanunun 51 inci maddesine istinaden aylık gecikme zammı oranı yeniden belirlenmiş olup aylık oranı yeniden belirlenen gecikme zammının uygulanmasına yönelik olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.
A) Gecikme Zammı Oranı:
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesi uyarınca 12/11/2003 tarihinden itibaren, amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 4 oranında gecikme zammı uygulanmaktaydı. 
Anılan maddenin dördüncü fıkrasının Bakanlar Kuruluna verdiği yetkiye istinaden 02/03/2005 tarih ve 25743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 23/02/2005 tarih ve 2005/8551 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile amme alacağının ödeme müddeti içinde ödenmeyen kısmına vadenin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı % 3 oranında gecikme zammı uygulanması kararlaştırılmış ve belirtilen Karar 02/03/2005 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 
Buna göre, 02/03/2005 tarihinden önce vadesi geldiği halde bu tarihe kadar ödenmemiş olan amme alacaklarının bu tarihten itibaren ödenecek kısımlarına ve 02/03/2005 tarihinden itibaren vadesi geldiği halde vadelerinde ödenmeyen amme alacaklarına yukarıda belirtilen oranlarda ve 378(4), 381(5), 428(6), 430(7) Seri No’lu Tahsilat Genel Tebliğlerinde ve bu Tebliğde yer alan esaslar doğrultusunda gecikme zammı uygulanacaktır.
B) Gecikme Zammının Tatbiki:
Bilindiği gibi, 5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin değiştirilmesiyle ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı hüküm altına alınmış ve uygulamaya ilişkin açıklamalar 430 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliği ile yapılmıştır. Anılan Tebliğde, gecikme zammı hesaplamalarının tam aylar için aylık esasa, ay kesirleri için ise günlük esasa göre yapılacağı belirtilmiştir. 
Gecikme zammı oranının aylık %4’ten %3’e indirilmesine yönelik Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca gecikme zammı hesaplamasında aşağıda belirlenen açıklamalara göre işlem yapılacaktır. 
a) Aylık Esasa Göre: Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanmasında, tatbik edilmesi gereken oranın belirlenmesi için 381 Seri Nolu Tahsilat Genel Tebliğinin “I-Gecikme Zammı Hesabı” bölümünde yer verilen açıklamalara göre işlem yapılması gerekmektedir. Bu itibarla, aylık esasa göre gecikme zammının hesaplanacağı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski orantatbik edilecektir. 
b) Günlük Esasa Göre: Ay kesirleri için gecikme zammının hesaplanması günlük esasa göre yapıldığından, Bakanlar Kurulu Kararının yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran, yürürlük tarihinden önceki günler için ise eski oran tatbik edilecektir. 
Örnek 1- Şehit Kamil Vergi Dairesi Mükelleflerinden (C) 26.12.2004 vadeli 120 YTL tutarlı Katma Değer Vergisi borcunu 15.05.2005 tarihinde gecikme zammı ile birlikte ödemiştir. Uygulanmakta olan aylık gecikme zammı oranı 02.03.2005 tarihinde %4’ten %3’e indirilmiştir.
Mükellefin vergi aslı ile birlikte ödemesi gereken gecikme zammı; 
-27.12.2004-26.01.2005 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%4 oranında) aylık esasa göre (eski oran),
-27.01.2005-26.02.2005 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%4 oranında) aylık esasa göre (eski oran),
-27.02.2005-26.03.2005 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%4 oranında) aylık esasa göre (eski oran),
-27.03.2005-26.04.2005 tarihleri arasındaki bir aylık süre için (%3 oranında) aylık esasa göre (yeni oran),
-27.04.2005-15.05.2005 tarihleri arasındaki 19 günlük süre için ise günlük esasa göre (yeni oran),
uygulanmak suretiyle hesaplanacaktır.