Defter Tasdik Süreleri

DEFTER TASDİK ZAMANI (V.U.K. MADDE 221)
TASDİK HALLERİ TASDİK ZAMANI DAYANAĞI
Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan,sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama,sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce;vergi muafiyeti kalkanlar,muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir.
Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

Yeni TTK’ ya Göre Tasdiki Ve Tutulması Zorunlu Olan Defterler

 Yeni TTK (6102 Sayılı)
A) Ticari Defterler -Yevmiye Defteri-Defteri Kebir-Envanter Defteri
-Pay Defteri
-Yönetim Kurulu Karar Defteri
-Genel Kurul Toplantı Defteri
-Türkiye Muhasebe Standartları
Kurulu tarafından belirlenecek
diğer defterler
B) Defter Tasdikleri Açılış Onay Makamı -Noter tarafından veya
-Şirket kuruluşunda Ticaret Sicili Müdürlükleri tarafından da onaylanabilir.
C) Açılış Onay Zamanı -Kullanılmaya başlamadan önce
-Noter tarafından
D) Kapanış Onay Makamı -İzleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar